B3-school oprichten

Hoe doe je dat?

Rechtsvorm

Er bestaan 9 verschillende rechtsvormen waaruit je kan kiezen.

Bij een eenmanszaak en vennootschap onder firma (vof) bent u ook met uw privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van uw bedrijf. Schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld beslag leggen op uw privébezittingen. Voor een eenmanszaak, vof en maatschap gelden geen oprichtingseisen. En hoef je geen startkapitaal te hebben. Je schrijft de rechtsvorm zelf in bij KVK. Andere rechtsvormen richt je op via de notaris.

Hieronder staan een aantal rechtsvormen die het meest gangbaar zijn voor een school.

Stichting
Een stichting heeft als doel om met behulp van vermogen een bepaald ideaal te realiseren. Deze doeleinden zijn vastgelegd in de statuten. Een stichting mag winst maken, maar moet deze opbrengst wel ten goede komen aan een ideëel of sociaal doel. Een stichting wordt opgezet door een of meerdere personen (natuurlijk of rechtspersoon), heeft geen leden en wordt opgericht bij notariële akte of testament en moet ingeschreven worden bij de KvK. In het geval van schulden worden de bestuurders van een stichting niet aansprakelijk gesteld. Als de stichting onder de heffing van de vennootschapsbelasting valt, zijn wel de anti-misbruikwetten van toepassing. Bestuurders kunnen onder bepaalde omstandigheden alsnog aansprakelijk worden gehouden. Een stichting kan een ANBI-status hebben. (Meer info)

Vereniging
Kort gezegd is een vereniging een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Belangrijke voorwaarde is dat het maken van winst om deze onder de leden te verdelen geen doel mag zijn. Er mag wel winst gemaakt worden, maar de opbrengsten moeten ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. Voorwaarden voor deze rechtsvorm zijn dat jouw vereniging uit ten minste twee personen bestaat, de hoogste macht bij de ledenvergadering ligt, alle leden hierbij één stem hebben en het bestuur wordt benoemd namens de ledenvergadering. Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. Een vereniging kan een ANBI-status hebben. (Meer info)

Coöperatie
Een coöperatie komt door middel van het afsluiten van overeenkomsten op voor de materiële belangen van haar leden. De winst mag worden uitgekeerd aan leden. Een coöperatie wordt opgezet door minimaal twee personen. De oprichting vindt plaats bij notariële akte. De coöperatie moet daarnaast worden ingeschreven in het Handelsregister en is verplicht om ieder jaar jaarstukken op te stellen en deze openbaar te maken. Bijzonder aan deze handelsvorm is dat het in feite een onderneming in verenigingsverband is. Een nadeel kan zijn dat de besluitvorming gezien de democratische besluitvorming trager verloopt. Daarnaast loop je het risico dat individuele belangen en die van de coöperatie met elkaar botsen. Tot slot kan een coöperatie geen ANBI-status krijgen. Dat maakt deze rechtsvorm minder geschikt om fondsen te werven voor ideële doelen. Omdat een onderneming als deze bestaat bij de gratie van haar leden, is het zaak om eerst goede statuten op te stellen. Denk aan concrete informatie over leden, bestuurders, vergaderen, financiën en verslaglegging. Wanneer jouw coöperatie volledig of deels is gefinancierd met ledenkapitaal en jullie op den duur winst maken, kunnen de leden inspraak krijgen in de winstbestemming. Coöperaties werken immers bij voorkeur met het geld van hun leden. (Meer info)

Maatschap
In een maatschap werken twee of meer personen ('maten') samen. Je oefent onder een gemeenschappelijke naam een beroep uit. Deze rechtsvorm komt veel voor in de medische en juridische wereld. Alle nieuwe maatschappen moeten worden ingeschreven in het Handelsregister. Bij de oprichting hoeft geen akte te worden opgesteld. Bij een maatschap is het zo dat iedere deelnemer iets inbrengt, zoals geld, goederen of arbeid. De winst hieruit wordt verdeeld onder de maten. Daarnaast is iedere maat aansprakelijk voor gelijke delen. Maak onderling wel duidelijke afspraken over de overige zaken en leg deze desnoods vast bij een notaris. Zo voorkom je dat er in de toekomst mogelijk frictie ontstaat tussen een of meerdere leden uit de maatschap. (Meer info)

Bronnen
Bron 1
Bron 2