B3-school oprichten

Hoe doe je dat?

Schoolplan en schoolgids

Schoolplan

Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. De school kijkt in het schoolplan 1-4 jaar vooruit. Je kan kiezen of je wil werken met een eenvoudig, handzaam en visueel sterk schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. Het doel is een effectief en bruikbaar plan voor het team, dat sturing geeft aan het onderwijs en waarin visie, onderwijsaanpak en ambities van de school samenkomen.

In tegenstelling tot een reguliere (bekostigde) school, is een B3-school niet verplicht om een schoolplan te hebben, maar zoals hierboven al staat aangegeven, kan het je helpen bij het groeien van je school. Voor een voorbeeld van een schoolplan van een andere school, kan je naar de website van een school gaan en het schoolplan downloaden. Uitleg vanuit de inspectie over een schoolplan voor een bekostigde school vind je hier.

Schoolgids

De schoolgids bevat informatie over de werkwijze van de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. In de schoolgids staat veel praktische informatie over de school en alles daaromheen. Daarnaast geeft de schoolgids ook houvast voor ouders en leerlingen: hoe ziet het schooljaar en het onderwijs er dit jaar uit?

Een B3-school is niet verplicht om een schoolgids te hebben, maar het is erg handig om alle praktische informatie bij elkaar te hebben staan zodat dit met ouders gedeeld kan worden. Dit kan in een schoolgids, maar ook op de website.

Er zijn landelijke regels over wat er minimaal in de schoolgids van een bekostigde school moet staan. Deze regels vind je hieronder zodat je een startpunt hebt voor waar je over na kan denken en wat je in jouw schoolgids of op jouw website wil hebben staan. Ook kan je voor voorbeelden op de website van andere scholen kijken.

In de schoolgids vind je in ieder geval informatie over:

 • De doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt. Denk dan bijvoorbeeld aan informatie over hoeveel kinderen blijven zitten, naar welk niveau stromen leerlingen door, wat is het slagingspercentage van de school, etc.
 • De manier waarop de verplichte onderwijstijd wordt ingevuld: wat zijn de lestijden, wanneer zijn de vakanties en studiedagen, wat is het beleid bij lesuitval, etc.
 • De manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt vormgegeven.
 • De invulling en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, waarbij de vrijwilligheid benoemd wordt.
 • De rechten en plichten van ouders, leerlingen en de school: zoals gedragscodes of privacybeleid.
 • Informatie over de klachtenregeling: waar kunt u terecht en wat is de procedure als u een klacht heeft over de school.
 • Het veiligheidsbeleid: zoals het pestprotocol en informatie over de vertrouwenspersoon op school.
 • De regels rondom ziekmelding en afwezigheid op school.
 • De invulling van het karakter of de identiteit van de school in het geval van een samenwerkingsschool.
 • Het samenwerkingsverband passend onderwijs waarbij de school is aangesloten.
 • Het kwaliteitsbeleid van de school.
 • Alleen voor de basisschool: de manier waarop ondersteuning van het jonge kind wordt vormgegeven. Hoe gaat de school om met achterstanden in groep 1 en 2.
 • Alleen voor de basisschool: de gronden voor vrijstelling van het onderwijs.
 • Alleen voor de basisschool: de manier waarop tussenschoolse en buitenschoolse opvang worden georganiseerd.
 • Alleen voor de middelbare school: de inrichting van het onderwijsprogramma voor de eerste twee leerjaren. Inclusief informatie over vakoverstijgende programmaonderdelen en de inzet van het personeel daarbij.
 • Alleen voor de middelbare school: de invulling van de eventuele maatschappelijke stage.
 • Alleen voor de middelbare school: het leerlingenparticipatiebeleid, hoe worden leerlingen betrokken bij het beleid van de school?

Bron 1